Galeria Wirtualnego Połczyna

Galeria Wirtualnego Połczyna | Połczyno dawniej

 • 1965.03.07 niedziela, Po³czyno p. Hubert Korthals image size: 1024x710
 • Dom p. Hanemana by³ domem dla robotników rolnych z ty³u Dom Starców image size: 1024x714
 • Dom Starców 1960 rok image size: 1024x721
 • Jan Korthals 1968 rok ul. Szkolna image size: 1024x671
 • Kierownik szko³y A. Wiœniewski z dzieæmi ze szko³y w latach 1936-37 image size: 1024x770
 • Kieruj¹cy nauczyciel p. Michewicz z ty³u kierownik szko³y A. Wiœniewski oraz jego dzieci Edyta i Zbigniew image size: 1024x823
 • Młyn Parowy u państwa Czapp ok. 1919 roku image size: 1024x685
 • Po³czyno ul. Gdañska p. Busz image size: 1024x688
 • Połczyno - Kaplica 1961 image size: 452x751
 • Połczyno - Majątek Państwa Hannemann 01 image size: 800x536
 • Połczyno - Majątek Państwa Hannemann 02 image size: 799x506
 • Połczyno - Spółdzielnia Produkcyjna 01 image size: 728x462
 • Połczyno - Spółdzielnia Produkcyjna 02 image size: 722x483
 • Połczyno - Stara Kuznia image size: 800x535
 • Połczyno - Staw image size: 793x529
 • Połczyno - Ulica Gdańska image size: 723x490
 • Połczyno - Ulica Szkolna 01 image size: 652x441
 • Połczyno - Ulica Szkolna 02 image size: 716x478
 • Połczyno - Zajazd image size: 776x526
 • Staw obecnie znajduje siê tam boisko do kosza image size: 1024x672
 • Staw w Po³czynie noc¹ image size: 1024x685
 • Stodo³a p. Liepke ok. 1957-58 rok image size: 1024x682
 • szko³a image size: 1024x1004
 • Teatr aktorzy August Roszman, August Wisniewski image size: 1024x681
 • Ulica Gdañska dom Pañstwa Lessnau image size: 1024x692
 • Ulica Szkolna 1962.03.04 image size: 1024x673
 • Wœród dzieci p.Adelaida Pieper nauczycielka z Po³czyna Magdalena P³omieñ z domu Korthals pêdzi krowy image size: 1024x687